KVK Aydınlatma Metni

KADİR AKÇAY – HELENBEE & OĞUZPARK
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

KADİR AKÇAY-HELENBEE&OĞUZPARK&ONIX MAĞAZALARI (Bundan sonra kısaca “Şirket” olarak anılacaktır) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 3. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendine göre bu aydınlatma metninde yer verilen kişisel veriler için “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir. Değerli müşterilerimiz kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından bu aydınlatma metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENECEĞİ

AD SOYAD, TELEFON NUMARASI, POSTA ADRESİ, E-POSTA, WEB ÇEREZLERİ verileri işlenmektedir.

WEB ÇEREZLERİ YÖNETİMİ

KİŞİ

ÇEREZ

AMAÇ

SAKLAMA SÜRESİ

SADECE ZİYARETÇİ

shop_display

Ürünlerin görüntülenmesi

Oturum süresi kadar

SADECE ZİYARETÇİ

cookie_notice_accepted

Çerezlerin kabul edildiğinin bilgisi

30 gün boyunca

ÜYE

wordpress_logged_in

Giriş bilgisi

Oturum süresi kadar

ÜYE

woocommerce_cart_hash

Sepete ürün eklendiğinin bilgisi

Oturum süresi kadar

ÜYE

woocommerce_items_in_cart

Sepetteki ürünlerin bilgisi

Oturum süresi kadar

ÜYE

wp_woocommerce_session_

Gerçekleştirilen eylemlerin bilgisi

3 gün boyunca

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA HUKUKİ SEBEPLE İŞLENECEĞİ

KVK Kanunu’nun 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; sunmuş olduğumuz e-ticaret sitesinin doğrum ve verimli çalışması, üyelik hesabı açılabilmesi ve ürün, sipariş takiplerinizin rahatlıkla yapılabilmesi, sipariş ettiğiniz ürünlerin belirttiğiniz adrese teslim edilebilmesi, tarafınıza e-fatura ve sipariş takip bilgisi gönderilebilmesi amaçlarıyla işleyebilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz e-ticaret sitemizde doldurmuş olduğunuz üyelik formu ve sipariş formu aracılığı ile toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde ve yukarıdaki maddede sayılan amaçlarla sınırlı kalmak koşuluyla siparişinizin teslimi için seçtiğiniz kargo şirketine aktarılır. Sayılanların dışında üçüncü kişilere herhangi bir kişisel veri aktarımında bulunulmaz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin “c”, “ç” ve “f” bentlerindeki düzenlemelere dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde muhafaza edilir.

Üyelik hesabı oluştururken işlediğimiz kişisel verilerinizi, üyelik hesabınızı silme talebinizden itibaren 7 gün içerisinde kişisel verileriniz silinir.

Siparişiniz tarafınıza ulaşmadan üyelik hesabınızı silme talebinde bulunduğunuz takdirde, siparişinizin tarafınıza hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını takip amacıyla, siparişinizin tarafınıza ulaştığı tarihten itibaren 7 gün içerinde silinir.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak:

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yazılı veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm) düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

KADİR AKÇAY – HELENBEE & OĞUZPARK

Cumhuriye Mh. İş Bulma Sk. No:25  ESKİŞEHİR

0222 234 01 15

info@oguzgiyim.com